Zpět na původní článek na webu

Vánoční zamyšlení

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Časopis, Vydáno dne: 09. 12. 2006Jeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi byli tak naloženi, že už by stejně víc neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu vezmou, co unesou. Ti se také hned vrhli do písku na zlato a drahokamy jako na kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen někdo za ním stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, celý zpocený a udýchaný.
"Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?" zeptal se udiveně král.
Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: "Já jdu za svým králem."

Přeji Vám požehnané svátky narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále svým životem i službou. Děkuji za často nezištnou a nedocenitelnou pomoc všem kostelníkům, ministrantům, lektorům, varhaníkům a zpěvákům, členům farní rady, těm, kteří se starají úklidem či výzdobou o krásu našich kostelů, těm, kdo vedou mládež, setkávají se společně a pamatují při modlitbě na všechny rodiny a naše farnosti.
Děkuji za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem, Bohem, který se narodil jako malé dítě položené do prostých jeslí před 2000 lety. Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci... a dnes i my.

P. Oldřich Chocholáč