Zpět na původní článek na webu

Lidové misie: Závěrečné mše svaté se stavěním misijního kříže

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 03. 2018Závěrečné mše svaté se stavěním misijního kříže

V sobotu 10. března se kostely v Křoví a v Kuřimské Nové Vsi naplnily zbožným lidem, v němž se počet věřících ukázal ve své kráse. Přišli, aby se zúčastnili i slavnostního stavění misijního kříže.

Po mši svaté v Křoví se konalo procesí s nesením misijního kříže ke hřbitovu. Tam ho hasiči čestně upevnili na zeď před hřbitovní bránou. Misionář P. Marek Dunda ho posvětil a poté do něho lidé přiložením ruky symbolicky vkládali jména svých bližních, kterým se rozhodli od teď vyprošovat každý den milost obrácení, a také do něj vložili i své misijní rozhodnutí. Misijní kříž má být trvalou připomínkou misií, která nás upamatovává na naše odhodlání pokračovat v misijním duchu i po odchodu misionářů ve svém životě, svým příkladem a modlitbou. Na závěr předali kněží misionáři panu faráři Petru Papouškovi zpět klíče od svatostánku a všichni zazpívali státní hymnu České republiky.

Po mši svaté v Kuřimské Nové Vsi vyšlo shromáždění věřících před kostel, kde byl čerstvě postavený misijní kříž posvěcen opět P. Markem Dundou. Když do něj věřící lid dotykem vložil svá misijní odhodlání a jména svých bližních, za které se chtějí každý den modlit, dostali slovo starostové Kuřimského Jestřabí Petr Tomek a Kuřimské Nové Vsi
Ing. David Lacina. Pak vrátili misijní kněží farnost panu faráři Petru Papouškovi. I zde na závěr zazněla státní hymna České republiky.

Otec Petr Papoušek zmínil jeden viditelný plod misií: byly velmi navštěvované mše svaté pro děti (v Katově se počet dětí přibližoval číslu 30, v Kuřimském Jestřabí číslu 15). Proto se rozhodl se svými farníky na tuto odezvu u dětí navázat konáním častější mše svaté pro děti ze všech misijních farností v kostele v Křoví.