Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Farní rada

Stanovy Farní rady

Stanovy Farní rady Římskokatolické farnosti sv. Mikuláše v Deblíně


1. Poslání a úkoly pastorační rady

Farní rada (dále jen FR) je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život Božího lidu. FR je poradní sbor faráře, případně administrátora (dále jen faráře) ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové FR mohou, jsou-li k tomu pověřeni farářem, případně pastorační radou, převzít spoluzodpovědnost za některé úkoly ve farní obci. Podrobná specifikace úkolů a činnosti FR se provádí průběžně na jejich zasedáních a je zachycována v zápisech, které jsou k dispozici na farním úřadě případně na internetu a ve farním věstníku. Členové FR vykonávají svou službu ve FR bezplatně, nestanoví-li správce farnosti jinak.

2. Funkční období FR

Funkční období FR je jeden rok. Správcem farnosti před novými volbami může stanovit delší funkční období - nejdéle však na 4 roky. Funkční období FR začíná ustavujícím zasedáním po volbách do FR, na kterém její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství v FR a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost. Funkční období FR končí na ustavujícím zasedání po volbách následující FR.

3. Složení FR

FR tvoří členové z titulu funkce, dále členové jmenovaní farářem, čtyři členové volení farností a členové ekonomické rady. FR může ke svému jednání přizvat i další účastníky (odborníky na projednávané otázky). Tito nemají hlasovací právo.

4. Vznik a ukončení členství v FR

Členové z titulu funkce získávají své členství v FR jmenováním do úřadu v naší farnosti. Členství ukončují odvoláním z tohoto úřadu. Členové z titulu funkce jsou farář nebo administrátor farnosti a farní vikář (kaplan).

Členové jmenovaní získávají své členství ve FR písemným jmenováním farářem na začátku funkčního období FR. Členství ukončují koncem funkčního období, nebo písemným vzdáním se členství nebo úmrtím, dále pak tím, že jsou písemně odvoláni farářem. Při nástupu nového faráře do farnosti povinně nabídnou faráři svou rezignaci nejpozději tři měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy.

Členové volení získávají své členství v FR zvolením ve volbách do FR. Členství ukončují skončením svého volebního období nebo písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Po předčasném skončení členství voleného člena FR nastupuje na jeho místo ten z kandidátů, který ve volbách získal nejvíce hlasů z nezvolených kandidátů (náhradník). Po vyčerpání všech náhradníků FR vyhlásí doplňovací volby. Členství ve FR může být volenému členu farářem na návrh FR, předčasně ukončeno. Při nástupu nového faráře do farnosti povinně nabídnou volení členové FR faráři svou rezignaci nejpozději tři měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy.

Členové ekonomické rady jsou automaticky součástí FR a jsou jmenováni farářem, nestanoví-li farář jinak. Při nástupu nového faráře do farnosti povinně nabídnou volení členové FR faráři svou rezignaci nejpozději tři měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy. Ten je ve funkci znovu potvrdí, nebo jmenuje novou ekonomickou radu.

5. Volby do FR

Voleb do FR se může zúčastnit každý, kdo je starší osmnácti let a hlásí se k farnosti při kostele sv. Mikuláše v Deblíně. Volen může být každý kandidát starší osmnácti let, který přijal kandidaturu. Počet na sebe bezprostředně navazujících funkčních období, po která může být zvolen, nesmí překročit tři. Volby se konají vždy před skončením funkčního období stávající FR. Způsob volby stanoví předem správce farnosti.

6. Způsob práce FR

Správce farnosti svolává zasedání FR, řídí ho, určuje jeho pravidla a náplň. Toto právo může delegovat na jiného člena FR - koordinátora jednání. Vyrozumění všech členů FR o chystaném jednání provede farář, nebo jím pověřená osoba zavčas a vhodnou formou. Farář svolává zasedání FR nejméně čtyřikrát do roka, mezi tím dle potřeby. FR je schopna zasedání, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů FR, z toho alespoň jeden z přítomných členů musí být zároveň členem Ekonomické rady. Názor k projednávané problematice vyjadřuje FR hlasováním a je dán nadpolovičním počtem hlasů všech členů FR, vyjma faráře. Výsledek hlasování bude uveden v zápise.

7. Platnost stanov FR

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením FR při farním kostele sv. Mikuláše v Deblíně. Změna platných stanov FR může být provedena na základě souhlasu faráře a členů stávající FR. Diecézní biskup může provést změnu stanov, ať už přímo, nebo nařízením zavazujícím obecně všechny pastorační rady diecéze, dle příslušných ustanovení norem kanonického práva, zejména CIC 536. Tyto stanovy nabyly platnosti dnem podpisu členů FR při kostele sv. Mikuláše v Deblíně.

Příloha - volební řád pro volby do Farní rady v roce 2006

Voleb do FR se může zúčastnit každý, kdo je starší osmnácti let a hlásí se k farnosti sv. Mikuláše v Deblíně. Volen může být každý kandidát starší osmnácti let, který přijal kandidaturu. Počet na sebe bezprostředně navazujících funkčních období, po která může být zvolen, nesmí překročit tři. Volby se konají vždy před skončením funkčního období stávající FR. V neděli 12. listopadu 2006 - probíhá nominování kandidátů na členství ve FR. Každý, s právem volit, může navrhnou nejvíce 3 kandidáty. Nominovaní s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů jsou osloveni správcem farnosti a po jejich přijetí kandidatury jsou zapsání na volební listinu. V neděli 19. listopadu je představena volební listina s minimálně 10 kandidáty do FR. Volby probíhají v neděli 26. listopadu po mši svaté ve farním kostele v Deblíně Volí se tak, že volič označí na hlasovacím lístku nejvíce čtyři jména těch kandidátů. kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém jsou označeny více než čtyři jména, je neplatný. Každý, kdo je na platném hlasovacím lístku označený, získává jeden hlas. První čtyři, kteří získají nejvíce hlasů, se stávají volenými členy FR. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených členů FR. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných volených členů FR, určí z nich zvolené členy správce farnosti losem. Sčítání hlasů provede správce farnosti a výsledky zveřejní následující neděli při bohoslužbě a v ohláškách oznámí termín ustavujícího zasedání FR.

V Deblíně 1.11.2006 A.D. na Slavnost Všech svatých

Související články:
Výsledky voleb do farní rady 2006/2007 (30.11.2006)
Autor: J. Sojka | Vydáno dne 18. 11. 2006 | 4844 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server