Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Zamyšlení

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha


VEZMI A ČTI“

příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na MoravuMilé sestry, milí bratři,

velký učitel církve sv. Řehoř Veliký říká, že „Písmo svaté je dopisem všemohoucího Boha svému stvoření; v něm se učí poznávat Boží srdce v Božích slovech“ (Registr. Epist. IV, 31; PL 77, 706).

Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli tohoto roku společným pas­týřským listem přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na naše území. V tomto období přípravy bude pozornost sou­středěna jednak na Boží slovo, jednak na tzv. iniciační svátosti, tedy na křest, biřmování
a eucharistii. Letošní rok je mimořádným způsobem zaměřen na Boží slovo, a tato zvláštní pozornost bude nadále pokračovat až k uvedenému cyrilometodějskému výročí.

Význam Písma svatého a jeho důležitost pro život křesťanů jasným způsobem vystihuje II. vatikánský koncil ve své dogmatické konstituci o Božím zjevení. Říká: „Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samé tělo Páně, protože – hlavně v posvátné liturgii – bez ustání přijímá ze stolu slova Božího i ze stolu Kristova těla chléb života a podává ho věřícím.“ (Dei verbum 21).

Nedávný průzkum ve třech evropských zemích – v Itálii, Francii a Španělsku – ukázal, že osmdesát procent praktikujících věřících se setkává s Písmem svatým pouze při nedělních bohoslužbách, a že pouze tři procenta z praktikujících křesťanů čte Bibli denně. Zatím ještě poměrně malá část křesťanů pokládá Bibli za svou vlastní knihu, za knihu důležitou pro osobní život. Na druhou stranu je však zapotřebí též uvést jednu zajímavou pozitivní statis­tiku. Týká se trendu prodeje Bible v České republice. Zatímco v roce 2008 prodaly dvě největší biblické distribuce více než třicet pět tisíc Biblí, v roce 2009 to bylo asi sto třicet tisíc výtisků. Zájem probudily především nové překlady, konkrétně Jeruzalémská bible
a Bible 21, ale ani počty prodeje Biblí s českým ekumenickým překladem neklesají. Stoupa­jící zájem o koupi Bible zajisté upozorňuje na hlad po Božím slově.

Minulý týden, v sobotu 28. srpna, kdy jsme si připomínali památku svatého Augustina, biskupa a učitele církve, proběhlo při příležitosti VII. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou zahájení biblického diecézního programu VEZMI A ČTI, který nás chce pozvat
k četbě Bible. Název tohoto programu se nechává inspirovat stěžejní událostí ze života sv. Augustina, při které klíčovou roli sehrálo právě Písmo svaté. V osmé knize Vyznání, která je jeho životní zpovědí, se kterou se obrací k Bohu, líčí Augustin okamžik v létě roku 386
v zahradě svého domu, kdy v těžkém vnitřním boji hledal pravdu i sebe samého. Tehdy uslyšel dětský hlas, jak říká: „Tolle, lege, tedy: Vezmi (a) čti!“ (srv. Confessiones, 8.12.29). Tuto výzvu Augustin pochopil jako hlas Boží. Otevřel Písmo svaté a v něm začal nacházet vnitřní pokoj a sílu.

Boží slovo, které je „plné života a síly“ (Žid 4,12), chce být rovněž světlem na naší ži­votní cestě (srv. Žl 119,105). Boží slovo je totiž, jak píše sv. Ambrož, „životodárnou pod­statou naší duše; živí ji, pase a vede; neexistuje nic jiného, co by dokázalo držet při životě duši člověka, vyjma Božího slova“ (Exp. Ps. 118, 7,7; PL 15, 1350).

Biblický diecézní program VEZMI A ČTI, který se vztahuje na celé období pastorační přípravy na rok 2013, nás chce především pozvat k osobní četbě Bible a přispět k oživení biblické pastorace. Vždyť, jak říká sv. Jeroným, „neznat Písmo znamená neznat Krista“ (Comm. in Is., PL 24, 17).

Kde tedy začít a co dělat?

Vlastně je to jednoduché: vezmi a čti. Tak jako toto Boží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho i my. I my můžeme slyšet „Vezmi a čti“, rozhodnout se a následovat toto rozhodnutí činem. Kde je právě v tuto chvíli moje Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel? Možná si už ani nevzpomenu. Ale mohu v něm číst už dnes odpoledne nebo večer, a pak zítra a každý den. Tak jako v těchto dnech opět nastupují do škol tisíce dětí a studentů, mů­žeme být s nimi solidární a vstoupit do školy Božího slova.

Prvním zvěstovatelem Božího slova má být rodina. Písmo svaté zastává také podstatnou a nezastupitelnou úlohu při výuce náboženství a při katechezi na přijetí iniciačních svátostí. Rovněž homilie při bohoslužbách se mají neustále živit a řídit Písmem svatým.

Vynikajícím prostředkem pro čtení Bible je staletími vyzkoušená metoda Lectio divina. Postupuje ve čtyřech krocích: lectio, meditatio, oratio a contemplatio, tedy čtení, rozjímání, modlitba a nazírání. Takto se hledá smysl textu a jeho místo v každodenním životě. Jde
o společnou nebo osobní duchovní četbu Písma svatého, která se ve spojení s modlitbou stává rozhovorem mezi Bohem a člověkem. O tomto způsobu četby Písma svatého, a rov­něž o dalších přístupech k Bibli, budou v následujícím období poskytnuty bližší informace.

Milé sestry, milí bratři,

všechny tyto požadavky a výzvy, které nás staví na práh nového začátku oživení pasto­race skrze Boží slovo, nás zvou k otevřenosti vůči Bohu a jeho působení a rovněž k našemu osobnímu kreativnímu nasazení. Letos na podzim v rámci biblického diecézního programu VEZMI A ČTI bude v Brně opět pořádán vzdělávací Biblický kurs, tentokrát se zaměřením na knihy Exodus a Lukášovo evangelium. Kromě toho bude k dispozici nový biblický die­cézní web – s užitečnou nabídkou pro žití z Božího slova. Další pomůcky a nabídky budou následovat.

Přeji nám všem, aby nám období přípravy na Jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomí­nat 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, dopomohlo vzbu­dit v nás a všude tam, kde jsme, nové nadšení pro Boží slovo, jehož věrnými zvěstovateli byli tito apoštolové Slovanů.

Aby tomu tak skutečně bylo, k tomu vám na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje žehnám.

Váš biskup Vojtěch


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 05. 09. 2010 | 2490 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server