Zpět na původní článek na webu

Kázání 3. neděle velikonoční

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 04. 20213. neděle velikonoční 2021 B                                       

Luk 24, 35 - 48

 Co jsme slyšeli v dnešním evangeliu? Zmrtvýchvstalý Kristus se zase setkal se svými učedníky. Oni se nejprve polekali a mysleli si, že je to duch. Ale když viděli, že Ježíš s nimi dokonce jí, měli velkou radost. Pán Ježíš jim připomněl, že všechno to, co se mu stalo, bylo předpovězeno už v Písmu svatém. Nakonec jim řekl: Vy jste toho svědky. Být svědky znamená předávat Ježíšovu radostnou zprávu dál. Předávat ji čistě a nezkresleně. Jak toho můžeme dosáhnout? Když podle toho, v co věříme, také žijeme, když se tak chováme. Kdybychom o sobě prohlašovali, že jsme věřící, a přitom jednali špatně, byli bychom falešní lidé, pokrytci. Nikdo by našemu svědectví neuvěřil. My ale máme být dobrými a věrohodnými svědky. Jak jsme slyšeli i v dnešním druhém čtení od apoštola Jana: Podle toho víme, že jsme Ježíše poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

V životě nastávají chvíle, kdy žasneme nad tím, že něco existuje. A velikonoční evangelia nás vedou k podobnému úžasu. Ježíš žije! Kéž můžeme v úžasu zůstat stát, že Ježíš vzkříšený není pouze obsahem naší víry, ale Někdo živý! A při pohledu na eucharistii kéž i nám spadnou šupiny z očí a prohlédneme: On je tady! On je zde mezi námi! Je úžasné, že tam, kde se mluví ze srdce o Ježíši, je on vždy zvláštním způsobem přítomný. Jen Ježíš sám, pro nás ukřižovaný a vzkříšený Pán, je dárcem skutečného pokoje. Jeho pokoj potřebuje každé lidské srdce. Proto vždy, když přichází, začíná pozdravem: pokoj vám, nebojte se, pokoj vám.

Pán Ježíš nás zve, abychom jako apoštolové hleděli na jeho rány a v duchu se jich dotýkali, a tak nalezli a zakoušeli své uzdravení. Ježíšovy rány jsou trvalým důkazem jeho lásky a solidarity s námi. My víme, komu jsme uvěřili, jak píše svatý Pavel. Dali jsme důvěru tomu, který za nás zemřel a pro nás vstal z mrtvých. Jen potřebujeme jako jeho učedníci, aby nám stále znovu otvíral mysl k pochopení Písma svatého. Aby nám znovu a znovu dával Ducha svatého pro náš život i pro naši službu. Kéž se tak stane!